Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIB Consulting v.o.f.
VIB Academy valt onder VIB Consulting, om deze reden zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

Cliënt: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

Opdrachtnemer:  VIB Consulting v.o.f. die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert;

Werkzaamheden: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden;

Leveringen: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt te leveren producten waartoe opdracht is gegeven. De samenstelling van de mineralen wordt door opdrachtnemer bepaald op basis van het rantsoenberekeningsprogramma. De producten worden door een derde partij geproduceerd en geleverd. Deze leveringen lopen via de handelsnaam VIB Trade.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens Cliënt verbindt om Werkzaamheden te verrichten;

Bescheiden: Alle door Cliënt aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte informatie en/of ter beschikking gestelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt  / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Cliënt, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden of Leveringen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cliënt wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Overeenkomst tezamen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Cliënt en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden of Leveringen waarvoor de Overeenkomst is gesloten.

Artikel 3. Aanvang en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Cliënt ondertekende opdrachtbevestiging  door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Gegevens Cliënt

 1. Cliënt is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenst vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder de gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard de opdracht niet anders voortvloeit.
 3.  Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in het 1e  en 2e  lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Voor rekening en risico van Cliënt zijn door de Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade  voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Cliënt van voor de uitvoering van Werkzaamheden of Leveringen noodzakelijke Bescheiden.
 5. Op eerste verzoek van Cliënt zal Opdrachtnemer de originele, door Cliënt verstrekte Bescheiden aan Cliënt retourneren.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden of Leveringen te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 4. Indien tussen Cliënt en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Cliënt verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen- of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Cliënt en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht  dient te worden uitgevoerd.
 • Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden of Leveringen dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Cliënt en Opdrachtnemer overeengekomen zijn.

Artikel 6. Geheimhouding en Exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij de Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan de Opdrachtnemer.
 2. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden om de producten, waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer  gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan om de in het 2e lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort  tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het 1e lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Tarieven en Prijzen

 1. Het tarief van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag,  dan wel wordt berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Cliënt zijn verricht. Indien een vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Cliënt daarenboven gehouden een tarief per gewerkte tijdseenheid aan Opdrachtnemer te voldoen, indien en voor zover de  werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan.
 2. Het tarief is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. Naast het tarief worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Cliënt in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer  heeft het recht om een voorschot te vragen aan Cliënt.
 5. Het tarief, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, worden per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan Cliënt in rekening gebracht. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.
 6. Begrotingen van het tarief te zake van de Werkzaamheden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.
 7. Prijzen voor  mineralen  en bijbehorend transport zijn gebaseerd op kosten die gelden op het moment van offerte of bevestiging van de order en zijn excl. BTW.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling door Cliënt van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Cliënt recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij Cliënt en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de Opdrachtnemer.
 2. Indien Cliënt niet binnen de in het 1e lid genoemde (fatale)termijn heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de contractuele rente van 3% per kwartaal in rekening te brengen. Indien Cliënt in verzuim is, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Cliënt niet binnen de in het 1e lid genoemde termijn heeft betaald, is Cliënt gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke  kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% (zegge: vijftien procent) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,= (zegge: tweehonderdvijftig euro). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt  Cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Cliënten ieder hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Indien Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht voor Cliënt, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband

behorende entiteiten hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 11. Klacht

 1. Een reclame of klacht met betrekking tot de Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, mits Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van de rechtsvordering.
 2. Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die ontstaat doordat Cliënt  aan Opdrachtnemer onjuist of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet tijdig of deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. Het betreft uitsluitend ondersteunende adviezen, waarbij de Cliënt uiteindelijk zelf de beslissingen neemt en hier uitvoering aan geeft.
 3. Indien, om welke reden dan ook, beperking van de aansprakelijkheid (in rechte) geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot € 1.000,= (zegge duizend euro).
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Cliënt, Opdrachtnemer of derden.
 5. Medewerkers van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Opdrachtnemer aansprakelijkheid  voor schade te erkennen.

Artikel 13. Opzegging

 1. Cliënt en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Cliënt het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Cliënt zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 14. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Cliënt volledig zijn voldaan.

Artikel 15. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s).

Artikel 16. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Cliënt en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Cliënt en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Cliënt als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door ontvanger.

Artikel 17. Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtnemer en Cliënt gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst –  automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
error:
Scroll naar top

Op de hoogte blijven van ons aanbod?